Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Osnovna šola

 

D-1.1Zakon o osnovni šoli

 

D-1.2Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

 

D-1.3Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

 

D-1.4Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

 

D-1.5Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

 

D-1.11Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

 

D-1.12Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

 

D-2.1Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

 

D-2.2Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

 

D-2.3Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

 

D-2.4Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

D-2.5Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

 

D-2.6Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

 

D-2.7Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom

 

D-2.7aPravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

 

D-2.8Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

 

D-2.9Pravilnik o financiranju šole v naravi

 

D-2.10Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021

 

D-2.11Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

 

D-3.1Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

 

D-3.3Pravilnik o o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole

 

D-9.1Pravilnik o izvajanju poskusa Mednarodnega programa Osnovne šole Danile Kumar

 

D-9.2Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

 

D-9.3Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015

 

D-9.4Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024