Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Vrtec

 

C-1.1Zakon o vrtcih

 

C-1.2Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

 

C-1.3Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

 

C-1.4Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

 

C-1.5Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

 

C-1.6Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

 

C-1.7Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela

 

C-2.1Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu

 

C-2.3Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport

 

C-2.4Pravilnik o publikaciji vrtca

 

C-2.5Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah

 

C-2.6Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu

 

C-2.7Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

 

C-3.1Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

 

C-3.1aPravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami

 

C-3.2Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

 

C-3.3Sklep o programu za predšolske otroke

 

C-3.3aSklep o prilagojenem programu za predšolske otroke

 

C-3.4Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce

 

C-3.5Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev

 

C-3.6Sklep o javni veljavnosti programa zasebnega vrtca

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sobota, 13.4.2024