Temeljni predpisi
Splošni predpisi
Vrtec
Osnovna šola
Izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Glasbena šola
Poklicne in strokovne šole
Gimnazija
Višje stokovne šole
Visoka šola
Izobraževanje odraslih

Niste prijavljeni naročnik
Prijava

Informacije o zbirki in naročilu:
Predstavitev

 

Temeljni predpisi

 

A-1.1Zakon o zavodih

 

A-1.2Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

 

A-1.2aZakoni o interventnih ukrepih

 

A-1.2bZakon za uravnoteženje javnih financ

 

A-1.2cZakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin

 

A-1.2dZakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države

 

A-1.2eZakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju

 

A-1.3Zakon o šolski inšpekciji

 

A-1.4Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

 

A-1.5Zakon o delovnih razmerjih

 

A-1.6Zakon o javnih uslužbencih

 

A-1.7Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

 

A-1.8Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja

 

A-2.1Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

 

A-2.1aKolektivna pogodba za javni sektor

 

A-2.1bSklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

 

A-2.2Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

 

A-2.3Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

 

A-2.4Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

 

A-2.5Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 

A-2.6Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

 

A-2.7Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

 

A-2.8Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

 

A-2.9Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

A-2.10Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

 

A-2.11Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

 

A-2.11aPravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom

 

A-2.11bPravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah

 

A-2.11cPravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih

 

A-2.12Zakon o maturi

 

A-2.12aSklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

 

A-2.12cSklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022

 

A-2.13Zakon o šolski prehrani

 

A-2.15Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 

A-2.16Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

 

A-3.1Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 

A-3.2Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

A-3.3Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

 

A-3.3aUredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

 

A-3.4 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

 

A-3.5Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

 

A-3.6Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

 

A-3.7Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe

 

A-3.8Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

 

A-3.9Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

 

A-3.10Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem

 

A-3.11Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

 

A-3.12Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 

A-3.13Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 

A-3.14Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

 

A-3.15Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva

 

A-3.16Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok

 

A-3.17Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode

 

A-3.18Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

 

A-3.19Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja

 

A-3.20Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

 

A-3.22Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

 

A-4.1Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

A-4.2Uredba o izvajanju šolske sheme

 

A-4.3Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov

 

A-4.4Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

 

A-4.4aUredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 

A-4.4bPravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine

 

A-4.5Sklep nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

 

A-4.5aSklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

 

A-4.6Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

 

A-4.7Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2016

 

A-4.7aOdredba o dnevu izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

 

A-5.2Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

 

A-5.3Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022

 

A-5.4Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

 

A-5.5Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

 

A-5.6Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo

 

A-5.7Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

 

A-5.8Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu

 

A-5.9Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake

 

A-5.11Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini

 

A-5.11aUredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini

 

 

 

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sreda, 24.4.2024