Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani.
 

Uradni list 19/24

D-2.9 Pravilnik o financiranju šole v naravi

Uradni list 16/24-18/24

D-1.1 Zakon o osnovni šoli D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola D-9.2 Odredbe o sprejemu prilagojenenih izobraževalnih programov osnovne šole

Uradni list 12/24-13/24

A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji A-3.4 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja

Uradni list 6/24-20/24

G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja Ga-9.3 Odredba o izobraževalnih programov splošne in strokovne gimnazije H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu A-3.4 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja A-4.6 Sklepi o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Uradni list 1/24-5/24

G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov H-2.7 Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu Gb-2.6 Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 99/23 - 115/23

Gb-2.8 Sklep o podaljšanju statusa študentom višjih strokovnih šol in napredovanju v višji letnik H-1.1 Zakon o visokem šolstvu Gb-1.5 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju A-2.11 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja E-2.8 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami A-3.13 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov H-3.2 Odlok o preoblikovanju univerze v Mariboru H-3.1 Odlok o preoblikovanju univerze v Ljubljani H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-1.5 Zakon o delovnih razmerjih A-2.8 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 92/2023-98/2023

A-2.4 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive A-4.5a Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Uradni list 71/2023-91-2023

A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem F-1.3 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami G-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva G-2.5 Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom G-2.4 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli G-2.7 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva D-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole D-2.8 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom F-2.2 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole H-9.4 Pravilnik o prilogi k diplomi A-2.13 Zakon o šolski prehrani D-1.1 Zakon o osnovni šoli A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju C-3.1 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje F-2.7 Odredbe izobraževalnih programih glasbene šole

Uradni list 10/2023-61/2023

I-2.6 Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji H-9.3 Statut Univerze v Mariboru A-2.11a Pravilnik o znanju italijanskega jezika v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom A-2.11b Pravilnik o znanju madžarskega jezika v dvojezičnih vrtcih in šolah A-2.11c Pravilnik o preizkusu znanja jezika narodne skupnosti za področje vzgoje in izobraževanja na narodno mešanih območjih A-3.1 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju A-2.8 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja A-2.4 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive G-9.11 Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja G-9.5 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe G-9.3 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualnem sistemu H-4.6a Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane B-1.2 Zakon o javnem naročanju A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja vzgoje in izobraževanja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov A-3.13 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov D-1.11 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli Ga-4.6 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami E-2.5 Pravilnik dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Uradni list 4/23

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

Uradni list 121/22-166/22

Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe G-9.5 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe A-4.5 Sklep nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov A-1.2e Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Gb-1.6 Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj A-2.12c Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2022/2023 A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju H-2.7 Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu G-9.6 Odredba o sprejetju srednješolskih programov izpopolnjevanja D-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami D-2.8 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom A-2.12 Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature A-5.11 Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini A-5.12 Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini F-2.2 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 15/2022-35/2022

A-1.5 Zakon o delovnih razmerjih D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola A-3.4 Pravilnik o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja A-4.5 Sklep nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

Uradni list 202/2021 - 14/2022

A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu B-1.2 Zakon o javnem naročanju G-1.2b Sklepi o o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita, sestavi izpitnih komisij E-2.3 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami F-2.7 Odredba o spremembi izobraževalnih programov glasbene šole G-9.4 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe A-2.1b Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uradni list 3/2022

A-5.6 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo D-2.10 Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu

Uradni list 178/2021 - 194/2021

G-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva G-2.5 Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom G-2.4 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli G-2.7 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva G-1.2b Sklepi o o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem C-1.7 Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraciji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot osebnega dopolnilnega dela A-2.12a Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 A-4.5 Sklep nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Uradni list 172/2021

A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja A-2.12 c Sklep o prilagoditvah zimskega roka poklicne mature v šolskem letu 2021/2022 G-9.5 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe

Uradni list 135/2021

A-5.8 Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu G-9.12 Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju G-9.11 Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja

Uradni list 97/2021 - 127/2021

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-5.7 Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanjaavodih E-2.5 Pravilnik dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami Ga-4.6 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami D-2.8 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom A-5.7 Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanjaavodih A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju B-1.2 Zakon o javnem naročanju A-3.3a Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede E-2.6 Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 81/21

A-4.7a Odredba o dnevu izvedbe projekta Tradicionalni slovenski zajtrk A-5.7 Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanjaavodih

Uradni list 74/21

A-2.16 Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Uradni list 32/21

A-5.6 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo

Uradni list 30/21

A-5.5 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih A-2.12a Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021

Uradni list 28/21

A-3.5 Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Uradni list 25/21

A-3.22 Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti

Uradni list 25/21

A-5.5 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 24/21

G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, H-9.3 Statut Univerze v Mariboru

Uradni list 17/21

C-1.1 Zakon o vrtcih

Uradni list 16/21

G-2.5 Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim G-2.4 Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli G-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva

Uradni list 15/21

A-5.5 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 14/21

A-5.5 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 13/21

G-4.8a Sklep o prilagoditvah izvedbe poklicne mature v zimskem izpitnem roku v šolskem letu 2020/2021 D-9.4 Sklep o izvajanju intenzivnega tečaja slovenščine v šolskem letu 2020/2021 za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji G-1.2a Sklep o prilagoditvah izvedbe zaključnega izpita v zimskem izpitnem roku v šolskem letu

Uradni list 11/21

A-5.7 Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

Uradni list 6/21

A-4.7 Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk E-1.11 Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Uradni list 2/21

A-5.5 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 113/20

A-2.4 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Uradni list 97/20

A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list 92/20

B-1.1 Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

Uradni list 82/20

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 78/20

A-2.14 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja I-9.1 Odredbe in pravilniki o izobraževalnih programih za odrasle Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

Uradni list 68/2020

H-9.4 Pravilnik o prilogi k diplomi

Uradni list 67/2020

A-2.14 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja

Uradni list 65/2020

A-2.14 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 58/2020

H-4.5 Pravilnik o subvencioniranega cioniranju bivanja študentov

Uradni list 57/2020

A-2.14b Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb

Uradni list 54/2020

Gb-2.7 Pravilnik o javnih listinah in razpisu za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Uradni list 49/2020

A-2.14a Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Uradni list 29/2020

A-2.14 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 26/2020

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 25/2020

A-2.14 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Uradni list 22/2020

G-2.6 Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah

Uradni list 21/2020

D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Uradni list 14/2020

H-9.3 Statut Univerze v Mariboru

Uradni list 13/2020

G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja Ga-9.3 Odredba o izobraževalnih programov splošne in strokovne gimnazije

Uradni list 12/2020

A-3.6 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Uradni list 11/2020

I-2.1 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih

Uradni list 9/2020

G-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah G-4.10 Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

Uradni list 3/2020

Pravilnik o predstavniku družine na področju celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Uradni list 2/2020

H-4.4 Študentska ustava

Uradni list 81/2019

A-1.5 Zakon o delovnih razmerjih

Uradni list 67/2019

H-2.10 Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

Uradni list 31/2019

A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list 24/2019

H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Uradni list 22/2019

A-3.3a Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 20/2019

D-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole F-1.3 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Uradni list 8/2019

A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti H-3.2 Odlok o preoblikovanju univerze v Mariboru H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem H-3.1 Odlok o preoblikovanju univerze v Ljubljani G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list 5/2019

G-2.7a Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom G-2.7b Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole G-2.7 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva Gb-2.2 Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol H-4.4 Študentska ustava

Uradni list 3/2019

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu G-9.10 Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list 84/2018

A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uradni list 82/2018

D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Uradni list 80/2018

A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Uradni list 77/2018

A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Uradni list 69/2018

D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola Gb-8.1 Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

Uradni list 67/2018

G-5.1 Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Uradni list 64/2018

A-4.7 Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Uradni list 57/2018

A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 57/2018

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 47/2018

D-2.7 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom D-2.7a Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom

Uradni list 44/2018

B-1.5b Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij B-1.5a Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Uradni list 43/2018

C-1.6 Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna C-3.1 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Uradni list 40/2018

C-1.5 Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev

Uradni list 39/2018

A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani A-3.10a Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana

Uradni list 31/2018

B-1.5 Zakon o štipendiranju

Uradni list 30/2018

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju G-3.2 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih A-2.10 Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli G-1.6 Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah G-1.3 Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju G-2.6 Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah G-1.5 Pravilnik o vpisu v srednje šole G-1.7 Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah G-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Uradni list 27/2018

G-4.10 Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

Uradni list 24/2018

E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list 22/2018

A-1.4 Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva G-9.4 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Gb-1.1 Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Uradni list 21/2018

Gb-8.1 Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol

Uradni list 13-16/2018

H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov B-1.2 Zakon o javnem naročanju H-2.8 Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu H-2.14 Pravilnik o načinu uveljavljanja pravic in ugodnosti za izvajanje prvega odstavka 2. člena Zakona o spremembi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 65/17)

Uradni list 7/2018

B-2.7 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uradni list 6/2018

I-1.1 Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) Ga-2.2 Odredbe o izobraževalnih programih za gimnazije

Uradni list 77/2017

A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 75/2017

A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Uradni list 64/2017

Ga-9.2 Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja

Uradni list 61/2017

H-4.7 Zakon za urejanje položaja študentov A-3.13 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 56/2017

G-2.7 Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva G-2.7a Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom G-2.7b Pravilnik o metodologiji financiranja izobraževalnih programov dvojezične srednje šole Gb-2.2 Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

Uradni list 55/20017

H-1.6 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih C-1.1 Zakon o vrtcih

Uradni list 54/2017

B-1.10 Zakon o pravilih cestnega prometa

Uradni list 53/2017

A-4.7 Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017

Uradni list 49/2017

D-1.11 Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Uradni list 45/2017

A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor

Uradni list 45/2017

B-1.5a Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Uradni list 44/2017

Gb-8.2 Navodila za prilagajanje izrednega študija v višjem strokovnem izobraževanju

Uradni list 35/2017

H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list 33/2017

A-3.1 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Uradni list 32/2017

B-1.5b Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Uradni list 31/2017

I-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov

Uradni list 27/2017

A-3.6 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov B-2.1 Pravilnik o potrjevanju učbenikov A-3.11 Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Uradni list 26/2017

H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem H-3.2 Odlok o preoblikovanju univerze v Mariboru A-4.2 Uredba o izvajanju šolske sheme A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (neuradno prečiščeno besedilo

Uradni list 25/2017

G-1.1a Zakon o vajeništvu A-3.10 Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem

Uradni list 20/2017

C-2.7 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo

Uradni list 15/2017

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 14/2017

Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

Uradni list 13/2017

H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Uradni list 9/2017

H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem

Uradni list 4/2017

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 3/2017

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 88/2016

A-1.2f Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškodela za leto 2017 in drugih ukrepih javnem sektorju (ZUPPJS17) A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list 84/2016

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 75/2016

H-1.1 Zakon o visokem šolstvu

Uradni list 74/2016

C-2.7 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca H-9.1 Statut Univerze v Ljubljan

Uradni list 68/2016

B-1.10 Zakon o pravilih cestnega prometa

Uradni list 67/2016

A-4.7 Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka

Uradni list 56/2016

B-1.5d Pravilnik o o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice

Uradni list 54/2016

A-5.4 Skupni sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji

Uradni list 53/2016

A-3.7 Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe

Uradni list 52/2016

A-1.5 Zakon o delovnih razmerjih

Uradni list 49/2016

A-4.6 Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Uradni list 46/2016

A-1.8 Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 40/16

D-3.1 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Uradni list 39/16

Gb-2.4 Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju F-2.1 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

Uradni list 38/16

H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov H-9.4 Pravilnik o prilogi k diplom

Uradni list 37/16

A-3.8 Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Uradni list 32/16

D-3.1 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Uradni list 29/16

A-4.2 Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja

Uradni list 28/2016

G-4.10 Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju

Uradni list 22/2016

E-1.6 Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu

Uradni list 19/2016

H-2.8 Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

Uradni list 15/2016

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju B-1.4 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Uradni list 9/2016

Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe

Uradni list 8/2016

B-1.5 Zakon o štipendiranju A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Uradni list 4/2016

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu G-9.2a Pravilniki in odredbe o sprejemu izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list 104/2015

F-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih glasbene šole Gb-2.2 Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Uradni list 102/2015

A-1.2b Zakon za uravnoteženje javnih financ B-2.7 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uradni list 101/2015

Gb-2.6 Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov

Uradni list 98/2015

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 93/2015

C-1.3 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Uradni list 91/2015

A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti A-2.1b Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 B-1.9 Zakon o knjižničarstvu H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani H-9.3 Statut Univerze v Mariboru

Uradni list 90/2015

A-1.2e Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev A-1.2b Zakon za uravnoteženje javnih financ B-1.2 Zakon o javnem naročanju

Uradni list 84/2015

D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Uradni list 82/2015

A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uradni list 75/2015

Ga-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije; D-2.6 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Uradni list 66/2015

E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list 65/2015

E-1.3 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, E-1.7 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami, E-1.8 Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, E-1.9 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, E-1.10 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenih izobraževalnih programih osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom, G-9.2 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe

Uradni list 64/2015

D-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole D-2.8 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom A-2.8 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 61/2015

I-9.2 Odredbe, pravilniki o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za odrasle

Uradni list 57/15

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 47/15

A-1.2 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 44/15

H-9.3 Statut Univerze v Mariboru

Uradni list 34/15

B-2.1 Pravilnik o potrjevanju učbenikov A-3.6 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 32/15

H-4.4 Študentska ustava

Uradni list 29/15

H-2.11 Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov D-9.3 Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz Nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015

Uradni list 28/15

H-3.3 Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov ter njihovih okrajšav

Uradni list 19/15

B-1.1 Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

Uradni list 17/15

H-3.5 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem

Uradni list 16/15

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 14/15

A-1.2d Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

Uradni list 8/15

H-9.6 Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje

Uradni list 5/15

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 95/14

G-9.5 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, A-1.2c Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, A-1.2b Zakon za uravnoteženje javnih financ, A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor, A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

Uradni list 86/14

H-4.6 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

Uradni list 85/14

A-1.2b Zakon za uravnoteženje javnih financ, H-1.1 Zakon o visokem šolstvu

Uradni list 82/14

Ga-4.6 Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

Uradni list 76/14

Gb-1.2 Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole; Gb-1.6 Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole

Uradni list 74/14

H-2.13 Pravilnik o razvidu izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov

Uradni list 66/14

A-3.20 Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

Uradni list 60/14

A-3.20 Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

Uradni list 57/14

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 56/14

E-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Uradni list 54/14

A-4.2 Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja

Uradni list 52/14

D-9.2 Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami

Uradni list 51/14

D-2.1 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, D-2.8 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom

Uradni list 50/14

A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uradni list 46/14

H-4.6 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane A-2.13 Zakon o šolski prehrani H-4.4 Študentska ustava

Uradni list 45/14

A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor

Uradni list 43/14

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 41/14

A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 40/14

H-2.3 Merila akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Uradni list 38/14

A-2.8 Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, A-2.5 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Uradni list 35/14

B-1.5b Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, B-1.5c Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipen, H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 35/14

B-1.5b Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij, B-1.5c Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipenj, H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 27/14

C-3. 1 Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Uradni list 22/14

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 20/14

D-3.3 Pravilnik o o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole, A-4.6 Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Uradni list 19/14

B-1.2 Zakon o javnem naročanju

Uradni list 15/14

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, C-3.6 Sklep o javni veljavnosti programa zasebnega vrtca, E-2.2 Sklepi o programih

Uradni list 14/14

D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola, D-1.12 Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Uradni list 9/14

Gb-1.1 Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje

Uradni list 8/14

G-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Uradni list 7/14

A-3.11 Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, G-9.5 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, G-9.11 Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja Ga-2.2 Odredbe o izobraževalnih programih za gimnazije

Uradni list 6/14

H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 111/13

B-1.5a Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Uradni list 107/13, 108/13

A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, A-2.3a Navodilo za izvršitev določb 2. in 3. člena Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev

Uradni list 101/13

G-9.10 Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja

Uradni list 100/13

A-2.3 Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev Gb-1.5 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

Uradni list 99/13

A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev A-5.3 Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–202

Uradni list 86-91/13

Gb-9.1 Pravilniki in odredbe o izobraževalnih programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe A-4.7 Odredba o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2013 E-2.3 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami E-2.5 Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami D-3.1 Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli H-2.3 Merila akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov A-4.6 Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

Uradni list 85/13

Ga-2.2 Odredbe o izobraževalnih programih za gimnazije G-9.11 Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja

Uradni list 82/13

B-1.10 Zakon o pravilih cestnega prometa B-2.8 Zakon o splošnem upravnem postopku

Uradni list 79/13

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 75/13

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uradni list 63/13

D-1.1 Zakon o osnovni šoli

Uradni list 56/13

B-1.5 Zakon o štipendiranju

Uradni list 55/13

H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Uradni list 52/13

D-1.2 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Uradni list 51/13

D-1.3 Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Uradni list 49/13

D-2.6 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Uradni list 47/13

C-2.7 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Uradni list 46/13

A-2.2 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju A-2.1 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti A-2.1a Kolektivna pogodba za javni sektor A-2.9 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Uradni list 43/13

F-2.5 Pravilnik o obrazcih javnih listin v glasbeni šoli

Uradni list 41/13

A-3.6 Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, B-2.1 Pravilnik o potrjevanju učbenikov

Uradni list 38/13

H-9.6 Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje

Uradni list 35/13

A-3.13 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani

Uradni list 25/13

Ga-2.2 Odredbe o izobraževalnih programih za gimnazije

Uradni list 24/13

A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, A-3.12 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Uradni list 21/13

A-1.5 Zakon o delovnih razmerjih

Uradni list 20/13

B-1.4 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti; A-4.4b Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport; A-3.13a Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije - ČRTAN

Uradni list 19/13

H-4.4 Študentska ustava

Uradni list 17/13

D-1.12 Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole I-9.1 Odredbe in pravilniki o izobraževalnih programih za odrasle D-2.3 Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Uradni list 14/13

A-2.15 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Uradni list 12/13

H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov G-9.11 Odredbe o sprejemu izobraževalnih programov s področja poklicno-tehniškega izobraževanja

Uradni list 7/13

A-4.2 Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja H-1.2 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu

Uradni list 6/13

H-2.3 Merila akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

Uradni list 49/2022-112/2022

H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani C-2.1 Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu H-4.7 Zakon za urejanje položaja študentov G-2.14 Pravilnik o razpisu in izvedbi vpisa v izredno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih srednjega šolstva H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov F-1.3 Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole D-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole A-3.22 Pravilnik o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti G-4.10 Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju G-1.4 Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah D-2.7 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom D-2.7a Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom E-2.8 Pravilnik o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami E-2.2 Sklepi o programih G-9.13 Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja H-9.1 Statut Univerze v Ljubljani H-2.1 Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov A-4.5 Sklep nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov A-5.10 Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 A-2.5 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja H-4.5 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov E-2.2 Sklepi o programih Gb-2.2 Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol C-3.1a Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami D-2.6 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole G-3.4 Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za učence in dijaških domovih Ga-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije G-2.3 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju A-3.2 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju I-9.2 Odredbe, pravilniki o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za odrasle G-3.2 Pravilnik o bivanju v dijaških domovih E-2.2 Sklepi o programih A-1.2d Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države I-9.1 Odredbe in pravilniki o izobraževalnih programih za odrasle

 

št. naročnika:
geslo:

www.antus.si   |   pravna obvestila   |   avtor   |   sreda, 24.4.2024